Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GĘBICACH

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GĘBICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 64-707 Gębice, ul. Kasztanowa 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67/255-14-24
 • Data zamieszczenia: 2023-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GĘBICACH
  ul. Kasztanowa 45
  64-707 Gębice, woj. wielkopolskie
  tel. 67/255-14-24
  REGON: 000294869
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsgebice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GĘBICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.2. Dostarczany rodzaj lekkiego oleju opałowego powinien spełniać wymagania polskiej normy PN-C-96024:2020-12 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do powyższych norm. Zamawiający wymaga, by olej posiadał co najmniej niżej wymienione parametry: – gęstość w temperaturze 15°C max. 0,860 kg/m3,Skład frakcyjny: – do temperatury 250°C destyluje max. 65% (V/V) – do temperatury 350°C destyluje min. 85% (V,V) – temperatura zapłonu min. 56°C – lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C max. 6,00mm2/s – temperatura płynięcia max. minus 20°C – pozostałość po koksowaniu (z10% pozostałości destylacji) max. 0,3% (m/m) – zawartość siarki < 0,1% (m/m) – zawartość wody max. 200 mg/kg – zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg – pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m) – wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg – zawartość znacznika SY 124 min. 6,0 max. 9,0 m/l – zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/lNa spełnienie powyższych wymagań oferty Wykonawca dołączy świadectwo jakości oferowanego oleju.3. Zamawiający przewiduje (szacuje), że w okresie trwania umowy zakupi do 50 m3 oleju opałowego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego, nie mniej niż 5 m3 jednorazowo. Paliwo rozliczane będzie w temperaturze referencyjnej +15°C.4. Zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 50 m3 określone w Załączniku nr 1 do SWZ na podstawie, którego została określona cena oferty jest orientacyjna. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zakupu w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie za olej opałowy faktycznie pobrany. Zapotrzebowanie to służy jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.5. Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następował na podstawie legalizowanych liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Wykonawcy.6. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego oleju opałowego w miejscu dostawy.7. Dostawy oleju opałowego do Zamawiającego realizowane będą na koszt Wykonawcy. Zamówienia składane będą telefonicznie, faksem lub e-mailem przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwie dostawy oleju opałowego o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach