Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 752 883 , fax. 242 755 820
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  ul. Narutowicza 64
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 242 752 883, fax. 242 755 820
  REGON: 70108810000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwmskansen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 2. Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną bezgotówkową dostawę wraz z transportem oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Zamawiającego w przewidywanej szacunkowej ilości około 280 000 litrów. 3. Dostawa oleju odbywać się będzie do kotłowni Muzeum, które położone są w następujących miejscach: 1) 3 kotłowanie w skansenie – Sierpc ul. Narutowicza 64: 3 zbiorniki po 4000 dm3, 5 zbiorników po 2000 dm3, 4 zbiorniki po 1000 dm3; 2) kotłownia w Ratuszu – Sierpc Plac Kard. Wyszyńskiego 1 : 3 zbiorniki po 1000 dm3 3) 1 kotłownia w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Bieżuń ul. Zamkowa 4, wyposażonej w 3 zbiorniki po 1000 dm3 Podana powyżej ilość stanowi zakres Zamówienia podstawowego. 4. W ramach Zamówienia podstawowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia o nie więcej niż 20% zakresu ilościowego dostaw wskazanego w pkt 2 i 3 powyżej. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. W takich okolicznościach podstawą do rozliczeń będzie faktyczna ilość zamówionego i dostarczonego oleju opałowego. 5. Zamawiający przewiduje Prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy. W ramach przewidzianego Prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw oleju opałowego wskazanego w Zamówieniu podstawowym o nie więcej niż 30% zakresu Zamówienia podstawowego. Prawo opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego, a jedynie jego wyłączne uprawnienie, które może być realizowane: 1) w przypadku uruchomienia nowej kotłowni olejowej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Bieżuń ul. Stary Rynek 19, wyposażonej w 4 zbiorniki po 1000 dm3 oraz 2) w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych, które spowodują zwiększone zużycie oleju opałowego w stosunku do Zamówienia podstawowego. 6. Zamówienia przewidziane w Prawie opcji będą realizowane na podstawie zasad zaoferowanych i obowiązujących w Zamówieniu podstawowym, w tym dot. upustu i terminu każdej dostawy. 7. W okresie obowiązywania Umowy w ramach Zamówienia podstawowego oraz w ramach przewidzianego Prawa opcji rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie dostarczoną dostawę częściową oraz wg ceny netto za 1 litr oleju opałowego obowiązującej u producenta oleju opałowego w dniu tankowania pomniejszonej o upust Wykonawcy zaoferowany i obowiązujący w Zamówieniu podstawowym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówionej partii oleju opałowego lekkiego w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 w zaoferowanym terminie dostawy licząc od każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (telefonicznie, faksem, e:mailem). W zamówieniu Zamawiający określi ilość i miejsce dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert i będzie oceniane wg zasad wskazanych w pkt 14 SIWZ. 9. Minimalna jednorazowa dostawa to 2000 litrów. 10. Dostarczany olej opałowy lekki musi odpowiadać parametrom określonym w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:L-1 11. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 13. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia aby dostawy dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 14. Na mocy z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące rodzaje czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia: kierowców samochodów dostarczających olej opałowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zawarte są w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz.755 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu ( zał. Nr 2 do SIWZ) oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ) Zamawiający żąda złożenia w załączeniu do oferty uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, sporządzone wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach