Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, umożliwiającym rozliczanie poboru i bilansowanie paliwa w zbiorniku Zamawiającego,. System winien współpracować ze zbiornikiem Zamawiającego, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. ( Dz.U. nr 113, poz.1211) z późn. zm.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-946 Piekary Śląskie, ul. F. Kotuchy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 289 99 39 , fax. 032 289 99 39
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. F. Kotuchy 3
  41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 289 99 39, fax. 032 289 99 39
  REGON: 27211435900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, umożliwiającym rozliczanie poboru i bilansowanie paliwa w zbiorniku Zamawiającego,. System winien współpracować ze zbiornikiem Zamawiającego, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. ( Dz.U. nr 113, poz.1211) z późn. zm.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Dostawa oleju napędowego w ilości - 190.000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04 właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy) b) Dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego będzie polegać na dostarczeniu przez Wykonawcę paliwa do zbiornika Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śl. ul. F. Kotuchy 3 zapewniając Zamawiającemu możliwość całodobowego nieprzerwanego tankowania. c) Przekazanie do używania dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego umożliwiającym rozliczanie poboru i bilansowanie paliwa w zbiorniku Zamawiającego,. Dystrybutor winien być podłączony do zbiornika o pojemności 5.000 litrów, którego właścicielem jest Zamawiający. d) Ceny określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen ogłaszanymi przez PKN ORLEN S.A. wówczas gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl . Wyznaczony dzień na który należy wyliczyć cenę ofertową 25.11.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) – koncesja. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postepowaniu, o którym mowa w pkt. VII.1 ppkt 2 oraz VII.3 ppkt 1 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, - Koncesja, zezwolenie lub licencja - na działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami - ( art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo energetyczne tj. Dz. U. 2006r. Nr 89, poz.625 z poźn. mm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach