Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Wodociągi REWAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-346 Pobierowo, ul. Poznańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 864 172 , fax. 91 38 64 172
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi REWAL Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 31
  72-346 Pobierowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 864 172, fax. 91 38 64 172
  REGON: 32062958100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagirewal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r w ilości szacunkowej (ok. 125.000 litrów za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia). Prognozowane zużycie paliw ma charakter orientacyjny – bazowy i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości paliwa lub jej przekroczenia. 2) Udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r . (Dz. U. z 2008r. Nr 60, poz. 371) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym, 3) Lokalizacja zbiornika –siedziba Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. ; 72-346 Pobierowo (oczyszczalnia ścieków). 4) Wykonawca w ofercie określi :cenę hurtową jednostkową netto zł/l ON na dzień 24.07.2020 r. oraz marżę/upust* na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez cały czas trwania umowy. 5) Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: a) dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego, b) dowóz ON do zbiornika, c) analiza rozliczeniowa, d) dostępność on-line do danych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, e) oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania: 1) Do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. 2) List przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. 3) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kaucji gwarancyjnej na rzecz Ministerstwa Finansów przez okres trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT. 4) Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie, 5) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 6) Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu. WYDZIERŻAWIENIE, DOSTAWA I INSTALACJA ZBIORNIKA OLEJU NAPĘDOWEGO Z DYSTRYBUTOREM 1) Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa. Zbiornik ma być dwu płaszczowej konstrukcji, o pojemności od 2500 do 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. 2) Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu nie później niż do dnia 14.08.2020 r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej –nr UDT ), opinię Instytutu Ochrony Środowiska, jak również spełniać inne wymagania (np.: SANEPID-u, PIP, BHP). za poniesie koszty zapłaci Wykonawca. 3) Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamykanej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych. 4) Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych ROZLICZANIE KIEROWCÓW I ZARZĄDZANIE PALIWEM 1) Olej napędowy jest własnością Wykonawcy do chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby Wykonawca wydaje olej napędowy kierowcom (operatorom) oraz pojazdom upoważnionych przez Zamawiającego ze zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego za pomocą kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych. 2) Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 13.00 w dni robocze. 3) O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinny wyprzedzeniem, 4) Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej. 5) Niezbędne zamawiającemu załączniki do faktur Zamawiający pobiera samodzielnie z programu do bezobsługowego poboru paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wypełnienie załącznika nr 1 i nr 2 do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach