Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32240 Żabno, ul. Jana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 645-60-41 , fax. 0-14 645-60-42
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Jana 3
  32240 Żabno, woj. małopolskie
  tel. 0-14 645-60-41, fax. 0-14 645-60-42
  REGON: 85000741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego wymagania normy PN-EN 590 w ilości ok. 45 000 litrów do zbiornika zlokalizowanego na terenie MGZGK w Żabnie ul. Jana 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach