Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w szacunkowej ilości 100 000 l/rok

Miejski Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 68-208 Łęknica, Nad Nysą
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 36-24-173 , fax. 068 36-24-173
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny
  Nad Nysą 1
  68-208 Łęknica, woj. lubuskie
  tel. 068 36-24-173, fax. 068 36-24-173
  REGON: 97002358200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.umleknica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w szacunkowej ilości 100 000 l/rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego – szacunkowa ilość 100 000 l / rok. Olej opałowy jest dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb przez okres trwania umowy tj. przez 12 miesięcy. Decydujący jest okres trwania umowy a rzeczywista ilość dostarczanego oleju opałowego może być zarówno niższa lub wyższa o 20% od ilości szacunkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach