Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”

Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, Raciborska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324517607
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
  Raciborska 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 324517607
  REGON: 276286413
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do mikro stacji paliw (zbiornika o pojemności 2500 l), znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 3 w Syryni (44-361) oraz będącej w jego posiadaniu. Olej napędowy będzie przeznaczony dla środków transportowo – sprzętowych Zamawiającego.Szacunkowa maksymalna wielkość zamówienia wynosi: 22 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówWarunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach