Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-619 Sadlno, Wierzbinek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 611 036 , fax. 632 611 036
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku
  Wierzbinek 65
  62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie
  tel. 632 611 036, fax. 632 611 036
  REGON: 30170497500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkwierzbinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zbiornika znajdującego się w siedzibie Zamawiającego w 12 miesięcy od dnia podpisania umowy oleju napędowego w ilości szacunkowej 60 000 litrów, dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego. 2. Podane ilości są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2020 roku, w związku z czym mogą się minimalnie zmienić. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 15%. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych (nieregularnych) zamówień składanych przez Zamawiającego, przy czym dana dostawa musi się odbyć na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 r. poz. 1680) oraz 31.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eefacf87-38ee-4d2f-9327-d476bcf8a229 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eefacf87-38ee-4d2f-9327-d476bcf8a229 5/13 wymogi określone w aktualnych normach PN-EN 590. Przy każdej dostawie oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnianie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujących w dniu dostwy. 5. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno odbyć się na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika/przepływomierza z aktualną potwierdzoną legalizacją, wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określa rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach +15oC. 6. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki i świadectwo legalizacji licznika. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy niezmienionej stopy procentowej upustu (marży) od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na fakturze. 8. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia ilości kupowanego paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach