Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8333008 , fax. 046 8333008
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o.
  ul. Sobieskiego 75A 75A
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8333008, fax. 046 8333008
  REGON: 75012022600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum-skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  olej napędowy w ilości 80 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231211002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zum-skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach