Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 279 600 , fax. 957 279 601
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Kopernika
  66-470 Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie
  tel. 957 279 600, fax. 957 279 601
  REGON: 21002292100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy z tankowaniem ciśnieniowym oleju napędowego na koszt i ryzyko Dostawcy w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 5 m3 dwa lub trzy razy w miesiącu. Łączna szacunkowa ilość 185m3 w okresie rocznym. Zamawiający określa szacunkową ilość zapotrzebowania na olej napędowy, która może się różnić od rzeczywistej zarówno na plus jak i na minus. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu nie zamówienia pełnej ilości. Zwiększoną ilość wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć po cenie z oferty. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W podanej ilości szacunkowej 185m3 Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia do 15m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach typu arctic w okresie zimowym w ramach ilości wskazanej powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający dokona oceny na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2) 1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 3) 1.4. Wzór umowy (Załącznik nr 4) 1.5. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium w formie innej niż w pieniądzu (przelew) do oferty należy dołączyć kopię wadium, a oryginał włożyć w koszulce do oferty, tak aby zamawiający mógł go łatwo wyjąć celem przetrzymania w depozycie. 1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden cji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę). 1.7. Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp., zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 7 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsię-biorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. Niedochowanie staranności we właściwym zabezpieczeniu doku-mentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. 1.8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie nadruk firmowy / imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. 1.9. Wykaz sprzętu transportowego przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy III posiadającego przyrząd pomiarowy informujący o ilości wypompowanego paliwa, będących w posiadaniu wykonawcy lub udostępnionych przez inny podmiot w celu realizacji niniejszego zamówienia (wg zał. nr 5 do SIWZ). 1.10. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. , nr 89, poz. 625 ze zm.) wystawiona przed terminem składania ofert. 1.11. Potwierdzenia, że jakość/parametry oferowanego przez dostawcę oleju napędowego spełniają wymagania zamawiającego wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (np. świadectwo jakości, sprawozdanie z badań) wystawione przed terminem składania ofert. 1.12. Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach