Przetargi.pl
Dostawa oleju lekkiego grzewczego na potrzeby budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

Urząd Gminy w Cielądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-214 Cielądz,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 152 429 , fax. 468 152 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Cielądzu
  96-214 Cielądz, woj. łódzkie
  tel. 468 152 429, fax. 468 152 352
  REGON: 53545100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cieladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju lekkiego grzewczego na potrzeby budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2011 na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu Gminy w Cielądzu, Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz Szkoły Podstawowej w Cielądzu: w zakresie podstawowym (minimalnym) – 100 000 dm3 w zakresie objętym prawem opcji – 30 000 dm3 o parametrach podanych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł 3. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku następujących form: 1) Pieniądzu: 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 299 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej w zakresie oleju opałowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach