Przetargi.pl
DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA I SPRZĘTU OCHRONNEGO DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA I SPRZĘTU OCHRONNEGO DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje odzież, obuwie i sprzęt ochronny (kurtki, spodnie, koszulki, kamizelki, obuwie, rękawice i okulary robocze) dla pracowników technicznych oraz ratowników medycznych. Przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w ilości i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (SIWZ Rozdz.VII.2.) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności stanowi Załącznik Nr 4. Jeżeli w postępowaniu/części postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 21. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny zaoferowanej w każdym załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym. Formularz ofertowy powinien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty; 2) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego. Formularz asortymentowo-cenowy powinien być umieszczony bezpośrednio za formularzem ofertowym; 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ (oryginał) 4) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), w przypadku: - gdy Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez osobę, której uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów); - Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 22. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach