Przetargi.pl
Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 552 345 547
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 552 345 547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elbag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach: - Pakiet Nr 1 - Odzież medyczna, - Pakiet Nr 2 - Odzież dla Działu Ratownictwa Medycznego, - Pakiet Nr 3 - Odzież techniczna, - Pakiet Nr 4 - Obuwie medyczne, - Pakiet Nr 5 – Obuwie techniczne, których opis, zdjęcie poz. 1 Pakietu Nr 1, asortyment, ilości oraz rozmiary zostały określone w Załącznikach od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla warunków udziału nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. 6.5. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ . 2. Wypełnione formularze asortymentowe – stanowiące Załączniki od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ (odpowiednio do zakresu złożonej oferty). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ. 7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy) 8. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust.3a uPzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 9. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach