Przetargi.pl
Dostawa odczynników z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Komeńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
  Komeńskiego 35
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
  REGON: 28109884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: a) prawidłowo wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 1 – Oferta, b) prawidłowo wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 1.1 w wersji tradycyjnej podpisany przez osobę upoważnioną. OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, f) ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu g) ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach