Przetargi.pl
dostawa odczynników wraz z najmem analizatora do badań hematologicznych i parametrów krytycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 132 267 , fax. 834 132 200
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Wisznicka 111
  21300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 834 132 267, fax. 834 132 200
  REGON: 30840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozrp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników wraz z najmem analizatora do badań hematologicznych i parametrów krytycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa odczynników wraz z najmem analizatora do badań hematologicznych i parametrów krytycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim szczegółowo opisanym w zakresie i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3.1-3.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy; 5) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1-3.2 do SIWZ; 6) Katalogi, opisy, zdjęcia, karty katalogowe oferowanych wyrobów medycznych, potwierdzające wymagania z zał. nr 3.1-3.2 do SIWZ z oznaczeniem numeru zadania i pozycji. Jeżeli katalogi, opisy, zdjęcia, karty katalogowe nie będą określały cech i parametrów wskazanych w załączniku nr 3.1-3.2 do SIWZ, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia odrębnego oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego cechy i parametry oferowanych wyrobów medycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach