Przetargi.pl
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania grup krwi i prób zgodności na okres 3 lat

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 876 330 , fax. 126 876 331
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 876 330, fax. 126 876 331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania grup krwi i prób zgodności na okres 3 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania grup krwi i prób zgodności na okres 3 lat, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ, - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ; - Zamawiający prosi Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do oferty formularza cenowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na elektronicznych nośnikach danych (np. na płycie CD). Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części oferty – w postępowaniu wiążąca jest treść oferty złożona w formie pisemnej. Załączone na elektronicznych nośnikach danych informacje służyć będą jedynie do usprawnienia procesu sprawdzania poprawności ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach