Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, pl. dr Zygmunta Brodowicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7191091 w. 404 , fax. 857 191 405
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
  pl. dr Zygmunta Brodowicza 1
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  tel. 85 7191091 w. 404, fax. 857 191 405
  REGON: 50580458000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawa analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej na okres 24 miesięcy. 2. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Formularzu cenowy Załączniku Nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa Projekt umowy - Załącznik nr 5 i 5a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ – uzupełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną; 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – uzupełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną; 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (wymagany oryginał); 4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (wymagany oryginał); 5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie - jeżeli dotyczy (wymagany oryginał); 6) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VI pkt 4 ust. 1) niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (ocenie podlegają dokumenty wyszczególnione w ust. 1 oraz ewentualne pełnomocnictwa), a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu UWAGA: Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejszy dokument Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach