Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej, odczynników chemicznych oraz podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-569 Łódź, Proletariacka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +42 6351400, , fax. +42 6351432
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +42 6351400, , fax. +42 6351432
  REGON: 92516000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej, odczynników chemicznych oraz podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej, odczynników chemicznych oraz podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 części i jest szczegółowo opisany w załącznikach 1-25 SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybraną część. Oferta dla swojej ważności w danej części musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach części. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, sukcesywnie od dnia obowiązywania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie jego pisemnych zamówień przesyłanych faxem/emailem. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 5.2, wnieść go i rozładować. 6. W cenie przedmiotu zamówienia zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 7. Dostawa odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy należy wskazać w treści oferty, która część zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy wraz z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy oraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w ww. zakresie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie. 14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego (RODO) zawiera Załącznik Nr 30 do SIWZ. 16. Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 części i jest szczegółowo opisany w załącznikach 1-25 SIWZ. część I - Certyfikowane materiały odniesienia; część II - Surowice kontrolne do diagnostyki choroby Aujeszki`ego (dla glikoproteiny gE); część III - Bibułowe krążki do antybiogramu; część IV - Testy lateksowe i do diagnostyki mikrobiologicznej; część V - Antybiotyki i odczynniki do metody V płytkowej; część VI - Wkłady, wskaźniki, słoje do wytwarzania warunków beztlenowych, mikroaerofilnych i innych; część VII - Szczepy wzorcowe; część VIII - Testy do aparatu VITEK 2 compact firmy Biomerieux (system zamknięty); część IX - Preparaty do diagnostyki serologicznej; część X - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella, Konjugat przeciwko wściekliźnie; część XI – Surowice i enteroklony do aglutynacji szkiełkowej Salmonella; część XII - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Spp.; część XIII - Testy do diagnostyki mikrobiologicznej; część XIV - Odczynniki do AAS; część XV - Rozpuszczalniki i wzorce do HPLC; część XVI - Wskaźniki i barwniki; część XVII - Środki dezynfekcyjne; część XVIII - Odczynniki chemiczne; część XIX - Zestawy i odczyn. oraz wyroby medyczne do diagnostyki lab. do wyk. badań w systemie zamkniętym BAX Q7; część XX - Podłoża mikrobiologiczne i suplementy; część XXI – Zestaw surowic; część XXII - Podłoża gotowe do użycia; część XXIII - Testy i akcesoria do oznaczania antybiotyków w mleku oraz gotowe podłoża mikrobiologiczne dla Listeria spp. część XXIV – Podłoża i suplementy do wykrywania Listeria monocytogenes i Campylobacter spp.; część XXV – Test i odczynniki do biochemicznego potwierdzania Salmonella spp. i Listeria monotytogenes.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33698100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (y) niewymienioną (e) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach