Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych i podłoży mikrobiologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 823-35-11 , fax. 0-33 823-35-11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Teatralna 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 0-33 823-35-11, fax. 0-33 823-35-11
  REGON: 00065500800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.krakow.pl/wadowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa, zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i podłoży mikrobiologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych i podłoży mikrobiologicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach przy ul. Teatralnej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 9 części - szczegółowo określone w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.krakow.pl/wadowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach