Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8120043 , fax. 022 8120796
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
  ul. Strusia 4/8 4/8
  04-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8120043, fax. 022 8120796
  REGON: 01307618300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-wawer.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w: - zestawieniu parametrów technicznych odczynników i analizatora - ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ; - kosztorysie ofertowym - ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ; 3. Przedmiot zamówienia ( odczynniki i aparat) muszą być dopuszczony do obrotu i użytku na terenie RP, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 896ze zm.) i posiadać deklarację zgodności CE. 4. Odczynniki posiadają co najmniej 4-ro miesięczny okres ważności (od daty dostawy danej partii towaru). 5. Odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora posiadają karty charakterystyk, które zostaną dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 6. Wykonawca zapewni udział (raz na kwartał) w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości - Riqas. 7. Wykonawca zapewni, podczas trwania umowy bezpłatny serwis analizatora oraz usuwanie wszelkich awarii, w tym koszt ewentualnych części. W trakcie trwania umowy Wykonawca sporządzi min. 3 pisemne protokoły techniczne analizatora potwierdzające sprawność aparatu. Termin sporządzenia protokołów zostanie ustalony między Stronami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy w tym: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania, 2a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych ) przez minimum 1 rok jedną dostawę o podobnym charakterze o wartości każdej min. 150 000 zł brutto. Zamawiający pod pojęciem dostawy o podobnym charakterze rozumie dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora o wartości co najmniej 150 000 zł brutto realizowaną przez okres min. 1 roku. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie spełnia to wymaganie, jeśli Wykonawcy wykonali łącznie min. 1 dostawę. 2 b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) zaoferują: 5a) Odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora , które posiadają karty charakterystyk; 5b) odczynniki , które spełniają wymagania określone w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ - zestawieniu parametrów technicznych odczynników i analizatora ; 5c) analizator , który spełnia wymagania określone w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ - zestawieniu parametrów technicznych odczynników i analizatora ; 5d) Odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora oraz analizator dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP, posiadające deklarację CE. 2. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład oferty według formuły spełnia , nie spełnia. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w ust. 1 w punktach 1), 2b), 3) i 4) na podstawie Oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) złożonego przez Wykonawcę oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wymienionego w ust. 1 w punkcie 2a) poprzez dokonanie analizy zał. nr 5 do SIWZ - wykaz podobnych zamówień oraz dokumen-tów potwierdzających (np. referencje, listy pochwalne, protokoły odbioru) należyte wykonane dostaw wymienionych w wykazie. 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w ust.1 pkt. 5) poprzez dokonanie analizy właściwych dokumentów i oświadczeń : - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora posiadają karty charakterystyk i że zostaną one dostarczone do Zamawiającego przed podpi-saniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - wypełnionego ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ - zestawienia parametrów technicznych odczynników i analizatora ; - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora oraz analizator są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP i posiadają deklarację CE i że ww. dokumenty zostaną dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ ; - ulotek odczynnikowych w jęz. polskim wydanych przez producenta; - dokumentacji technicznej analizatora w formie opisu, specyfikacji, zestawienia danych technicznych, innej wydanej przez producenta analizatora. 6. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. V SIWZ. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zobowiązany jest spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,3 i 4 ustawy. Warunki określone w ust. 1 pkt. 2 ustawy Wykonawcy zobowiązani są spełnić łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie złożą wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie wykonawcy:w trybie art. 22, ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do spe-cyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie to składa każdy z podmiotów występu-jących wspólnie. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Wykaz podobnych zamówień zrealizowanych lub realizowanych w okresie trzech ostat-nich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, ich wartości, dat wykonania lub wykonywania oraz odbiorców wg wzoru ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ 6. Dokumenty potwierdzające (np. referencje, listy pochwalne, protokoły odbioru), z których wynikać będzie, że dostawy wymienione w ZAŁĄCZNIKU NR 5 zostały wykonane należycie. 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i , lub osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy Wykonawcy. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo dołączają do oferty. 9. Wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - zestawienie parametrów technicznych odczynników i analizatora ; 10.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora oraz analizator są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP i posiadają deklarację CE i że ww. dokumenty zostaną dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ ; 11.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria medyczne konieczne w czasie użytkowania analizatora posiadają karty charakterystyk i że zostaną one dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy (w przypadku otrzymania zamówienia) na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 12. Ulotki odczynnikowe w jęz. polskim wydane przez producenta; 13.Dokumentację techniczną analizatora w formie opisu, specyfikacji, zestawienia danych technicznych, innej wydaną przez producenta analizatora potwierdzającą posiadane parametry techniczne zawarte w zestawieniu parametrów technicznych odczynników i analizatora - zał. nr 3 do SIWZ; 14. Dokumenty wymienione w pkt. 2-4,6,12,13 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają takiego poświadczenia. Jeżeli osoba składająca oświadczenia lub poświadczająca zgodność dokumentów z oryginałem nie figuruje w dokumencie wymienionym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie tej osoby do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu. 15. W przypadku oferty wspólnej dokumenty wymienione w ust. 1 - 4 składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dokumenty te złożone w formie kopii będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną. 16.Dokumenty wymienione w ust. 1,5,7,9,10,11 muszą być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo tak jak opisano w pkt.8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-wawer.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach