Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 61 68 222 , fax. 89 61 68 267
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Grunwaldzka
  11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 61 68 222, fax. 89 61 68 267
  REGON: 51099386800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldobremiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, a w zakresie części nr 2,3,4,6,7,8 również z dzierżawą analizatora na czas trwania umowy, których szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, 3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i tym samym składania oświadczenia woli. 4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach