Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68200 Żary, ul. Domańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 707 874 , fax. 684 707 874
 • Data zamieszczenia: 2018-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2
  68200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 707 874, fax. 684 707 874
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Dzierżawa aparatu do automatycznego odczytu OB.- szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ Zadanie nr 2 - Dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergicznych , przeciwciał anty Borrelia testu potwierdzenia Western blot wraz z dzierżawą półautomatu do tych testów - szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 i 11 do SIWZ Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań autoimmunologicznych i chorób infekcyjnych- szczegółowo opisanych w załączniku nr 9 i 12 do SIWZ Zadanie nr 4 - Odczynniki do analityki ogólnej i test paskowy do wykrywania białka Bence-Jonesa w moczu- szczegółowo opisanych w załączniku nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach