Przetargi.pl
Dostawa odczynników, kontroli i części zużywalnych do analizatorów RKZ RAPIDLAB 348 EX i Rapid Point 500

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7658308 , fax. 22 7658301
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Miodowa 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7658308, fax. 22 7658301
  REGON: 30673300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ncm.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, kontroli i części zużywalnych do analizatorów RKZ RAPIDLAB 348 EX i Rapid Point 500
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kontroli i części zużywalnych do analizatorów RKZ RAPIDLAB 348 EX i Rapid Point 500. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: • Pakiet nr 1 – odczynniki, kontrole i części zużywalne do analizatora RKZ RAPIDLAB 348 EX • Pakiet nr 2 – odczynniki, kontrole i części zużywalne do analizatora Rapid Point 500. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 5. Wykonawca ponosi koszt dostaw i ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia do Nowodworskiego Centrum Medycznego. 6. Dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów płuczących i części zużywalnych odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem, wysłanym faksem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów płuczących i części zużywalnych w terminie max 5 dni od daty zgłoszenia zamówienia. 8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany: • Pakiet nr 1 - do laboratorium NCM w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w dni robocze w godz. 8.00-20.00. • Pakiet nr 2 - do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego NCM w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2 w dni robocze w godz. 8.00-15.00. 9. Podane ilości badań w załączniku nr 2 do SIWZ są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny z formularza asorymentowo-cenowego. Formularz ofertowy powinien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty; 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ. 4) oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 5) pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach