Przetargi.pl
dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym; dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych, dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń immunochemicznych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Wolsztynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 347 73 00, 347 73 63 , fax. 683 842 590
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Wschowska 3
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 68 347 73 00, 347 73 63, fax. 683 842 590
  REGON: 97077342600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym; dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych, dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń immunochemicznych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Wolsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niezależne zadania/części/ pakiety Pakiet nr 1: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym; Pakiet nr 2: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych, Pakiet nr 3: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń immunochemicznych Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Pominięcie pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga wydzierżawienia na cały okres obowiązywania umowy analizatorów. Każdy z dzierżawionych analizatorów musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań narzuconych przez Zamawiającego, a opisanych w załącznikach do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 (zadania 2A, 2B, 2C do SIWZ) oraz załączniku nr 3 A, B, C do SIWZ, tj. parametrach technicznych poszczególnych analizatorów. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Wymagana jest jednak kompletna oferta na daną część zamówienia. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części SIWZ będzie nazywany przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy, odczynnikami, analizatorami. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w poszczególnych załącznikach do SIWZ. b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975 t.j.), c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 7 miesięczną datę przydatności do użytku, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była podana data ważności. d) Wszystkie odczynniki muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do obrotu. e) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników lub udostępnienia na stronie internetowej do samodzielnego pobrania) - wykazu substancji niebezpiecznych, metodyk w języku polskim, kart charakterystyk, instrukcji obsługi analizatorów. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o barku przynależności do w/w grupy. f) W przypadku złożenia oferty na Zadanie/pakiet nr III, Zamawiający wymaga dodatkowo bezpłatnego udostępnienia urządzenia chłodniczego do przechowywania odczynników w ilości - 1 szt. Ogólne zasady udostępnienia w/w asortymentu zostały określone we wzorze umowy udostępnienia– zał. Nr 11 do SIWZ. Dodatkowe informacje: W laboratorium Zamawiającego na podstawie zakupionej licencji używany jest informatyczny system laboratoryjny o nazwie Prometeusz. Obsługę informatyczną celem zapewnienia kompatybilności sprzętu w tym zakresie pełni Firma GEM Jarosław Kołton, ul. Borkowska 11A/7, 30-438 Kraków. Firma ta jest odpowiedzialna za utrzymanie i działanie całego systemu informatycznego w Laboratorium. W związku z powyższym będzie również nadzorowała od strony technicznej podłączenie zaoferowanych analizatorów do systemu informatycznego. Wykonawca w cenę złożonej oferty wkalkuluje sobie koszty związane z podłączeniem analizatorów do sieci laboratoryjnej przez firmę GEM. Warunki realizacji zamówienia a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 12 miesięczną dostawę odczynników, materiałów zużywalnych (szczegółowo określonych w załączniku nr 2 (A,B,C) do SIWZ) dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SPZOZ w Wolsztynie. b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać w 12 miesięczną dzierżawę analizatory zgodnie z parametrami technicznymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 3A,B,C (odpowiednio Pakiet/zadanie nr I-III), który zostanie zainstalowany, oddany do użytku (uruchomieniem), a personel zostanie przeszkolony w zakresie obsługi i użytkowania. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, c) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy, d) Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400, e) Miejscem dostawy jest: Magazyn Szpitalny mieszczący się przy ul. Wschowskiej 3, f) Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia, g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw na CITO, w takim przypadku dostawy realizowane będą w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia. h) Wykonawca w przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia na odczynniki niezwłocznie wskaże ewentualne braki w dostawie – telefonicznie do PDL: tel. 68-347-73-48/493, fax: 068-347-73-32, e-mail: a.wycinski@spzozwolsztyn.pl. i) Wymagany termin zainstalowania analizatorów wraz z przeszkoleniem personelu maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełniony odpowiednio załącznik nr 2 A, B, C - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy) na pakiety/zadania I-III, c) wypełniony i podpisany odpowiednio załącznik nr 3A, 3B, 3C parametry graniczne analizatorów, d) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu oferty, e) oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert - na formularzu oferty f) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4, (załącznik nr 4 A, B) do SIWZ. g) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, h) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty, i) oświadczenie w zakresie RODO na formularzu ofertowym, j) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. k) dokumenty potwierdzające równoważność tj. o których mowa w rozdziale 3 pkt. 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach