Przetargi.pl
Dostawa odczynników i wzorców dla WSSE w Bydgoszczy.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 729 931 , fax. 523 729 931
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 4
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 729 931, fax. 523 729 931
  REGON: 29384100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwisbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i wzorców dla WSSE w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa odczynników i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem, co do rodzaju i liczby asortymentu został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do obowiązku Wykonawcy należało będzie: 1) Ze względu na specyfikę pracy laboratoriów Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do godziny 14.00. 2) Dostawa przedmiotu umowy do WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) Opakowania zostaną oznakowane zgodnie ze sposobem podanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 4) Wykonawca do każdej dostawy dołączy dokumenty wymagane zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia. 4. Umowa od dnia zawarcia do dnia 31.01.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach