Przetargi.pl
Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 743 76 11, , fax. 297 437 605
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
  Komisji Edukacji Narodowej 1
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 29 743 76 11, , fax. 297 437 605
  REGON: 30872600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od nr 1 do nr 3 wraz z wymaganiami dla tych pakietów zawartymi pod tabelami, który stanowi załącznik od nr 2/1 do nr 2/3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Oferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020. 186). Jeśli produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów dopuszczenia. 4. Warunki dostawy i płatności. a) zamówienie od Zamawiającego wychodzić będzie w dniu roboczym w godzinach pracy Wykonawcy, tj. od 8:00 do 15:35. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy z druku Formularza oferty - załącznik nr 1, odnoszącą się do dni dostawy towaru jako kryterium wyboru ofert. Zamawiający zaznacza, że dni dostawy towaru odnoszą się do dni roboczych. b) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) miejsce dostawy: Laboratorium Analityczne SPZZOZ w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, d) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek, e) termin dostawy maksymalnie 6 dni roboczych od złożenia zamówienia, f) termin płatności faktury wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna Oferta musi zawierać: a) formularz oferty (załącznik nr 1) – zawierający pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi, cenę, w ramach której Wykonawca składa ofertę zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁU XIII podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wypełnioną tabelą dla danej części (załącznik nr 2) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, c) oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie, e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach