Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3143747 , fax. 071 3143747
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3143747, fax. 071 3143747
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z rozdziałem WBC na 5 populacji wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora dla Laboratorium w Oleśnicy, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do koagulometru K - 3002 OPTIC wraz z wykonaniem przeglądów okresowych, dostawa odczynników i płynów do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej przy użyciu metody mikrokolumnowej, dostawa pasków do badań fizykochemicznych moczu kompatybilnych z czytnikiem Clinitec Status oraz dostawa materiałów kontrolnych do analizatora Omni C, dostawa sprzętu do analizy osadu moczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1 - Odczynniki do oznaczania grup krwi metodą manualną Pakiet nr 2 - Roztwór PBS do rozcieńczania i zawieszania krwinek w badaniach z zakresu serologii transfuzjologicznej Pakiet nr 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej z zastosowaniem techniki mikrokolumnowej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu Pakiet nr 4 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów 5 diff Pakiet nr 5 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora automatycznego dla laboratorium w Oleśnicy Pakiet nr 6 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań układu krzepnięcia wykonywanych na koagulometrze K-3002 OPTIC Pakiet nr 7 - Dostawa pasków do badań fizykochemicznych moczu kompatybilnych z czytnikiem Clinitec Status Pakiet nr 8 - Dostawa materiałów kontrolnych do analizatora RKZ OMNI C Pakiet nr 9 - Dostawa sprzętu do analizy osadu moczu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384345207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzsolesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach