Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy.

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie publiczne na dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy. 2. Klasyfikacja według kodu CPV: 33696500-0; odczynniki laboratoryjne. Dodatkowy kod CPV: 38434570-2, analizatory hematologiczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo -cenowy, Załącznik nr 6 – Potwierdzenie minimalnych wymagań techniczno-użytkowych oraz załącznik nr 5 – Wzór umowy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować dostawy stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie otrzymanego zapotrzebowania określającego zamawiany asortyment oraz ilości produktów. 5. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane odczynniki na własny koszt i ryzyko. 6. Dostawa odczynników maksymalnie do 14 dni od daty złożenia zamówienia. 7. Minimalny termin ważności odczynników z wyłączeniem krwi kontrolnej wynosi 6 miesięcy od dnia dostawy. 8. Planowana liczba zestawów/ typowań w okresie 12 miesięcy jest zgodna z poniższą tabelą: L.p Parametr Planowana liczba badań* w okresie 12 miesięcy 1 Morfologia 5 diff 3350 Morfologia CBC 2200 *Do liczby badań dodać 520 oznaczeń krwi kontrolnej przez 5 dni w tygodniu: kontrolka N codziennie, kontrolka L i H codziennie naprzemiennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 2-3 składa: 3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym Rozdziale oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia należy złożyć w oryginale. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach