Przetargi.pl
Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych, dostawa odczynników do diagnostyki metodą PCR i dzierżawa aparatów, dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych, sprzęt do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus oraz dostawa odczynników do koagulologii i dzierżawa sprzętu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2633060, 2633061 , fax. 018 2633952, 2633950
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2633060, 2633061, fax. 018 2633952, 2633950
  REGON: 30832400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych, dostawa odczynników do diagnostyki metodą PCR i dzierżawa aparatów, dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych, sprzęt do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus oraz dostawa odczynników do koagulologii i dzierżawa sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do badań laboratoryjnych, dostawa odczynników do diagnostyki metodą PCR i dzierżawa aparatów, dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych, sprzęt do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus oraz dostawa odczynników do koagulologii i dzierżawa sprzętu, w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – na potwierdzenie oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WRAZ Z OFERTĄ: 1. Formularz cenowy oferty, formularz dzierżawy, opis przedmiotu. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli będzie miała miejsce sytuacja wymieniona w pkt I SIWZ - opis sposobu przygotowania oferty. PO OTWARCIU OFERT: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa dokument w terminie określonym w art. 24 ust. 11 upzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach