Przetargi.pl
dostawa odczynników do oznaczania grup krwi i prób krzyżowych oraz screeningu przeciwciał krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatora z oprogramowaniem informatycznym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 374 655 , fax. 815 374 624
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100
  20-718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 374 655, fax. 815 374 624
  REGON: 43101894000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szital.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników do oznaczania grup krwi i prób krzyżowych oraz screeningu przeciwciał krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatora z oprogramowaniem informatycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawę odczynników do oznaczania grup krwi i prób krzyżowych oraz screeningu przeciwciał krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatora z oprogramowaniem informatycznym: 1. Oznaczenia grup krwi ( układ ABO Rh,screanig przeciwciał PTA ) oznaczenia 27 360 2. Oznaczenia biorców krwi ( sprawdzenie ABO i Rh biorcy, screaning przeciwciał w PTA ) oznaczenia 8 640 3. Oznaczenia właściwych prób zgodności dawcy ( sprawdzenie ABO i Rh dawcy , właściwa próba zgodności w PTA ) oznaczenia 17 280 4. Oznaczenia do oznaczania fenotypów układu Rh oznaczenia 1 440 5. Oznaczenia noworodka + potwierdzenie oznaczenia 720 6. Oznaczenia BTA o profilu ( IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl) lub ( IgG-C3d-Ctl/IgG-C3d-Ctl) oznaczenia 48
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie składane, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. Dokumenty dopuszczające analizator do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) 3. Katalogi w języku polskim zawierające opis wyposażenia i akcesoriów analizatorów, potwierdzające wymagania zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach