Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji działalności dydaktycznej w roku akademickim 2013-2014 dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy: UM-ZP-262-33/13

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 88 88 , fax. 81 528 89 18
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 88 88, fax. 81 528 89 18
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji działalności dydaktycznej w roku akademickim 2013-2014 dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy: UM-ZP-262-33/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji działalności dydaktycznej w roku akademickim 2013-2014 (zwanych dalej produktami) dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 32 zadaniach (częściach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych/ opis przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8 - odczynniki chemiczne 33.79.30.00-5 - laboratoryjne wyroby szklane 33.19.25.00-7 - probówki 38.43.70.00-7 - pipety i akcesoria laboratoryjne Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 3. Przedmiot wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ (Formularze cenowe/opis przedmiotu zamówienia) został wyspecyfikowany na podstawie zapotrzebowań na odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny dla jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji działalności dydaktycznej w roku akademickim 2013-2014. 4. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ, zobowiązany jest: a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń; b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych; c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury; 5. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w poszczególnych zadaniach w załączniku nr 5 do SIWZ. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych, użytkowych identycznych, lub nie gorszych jak produkty wskazane w załącznikach nr 5 do SIWZ. 6. Na potwierdzenie równoważności produktów zaoferowanych w stosunku do opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty opisane szczegółowo w rozdz. XI SIWZ cz. B, zgodnie z formą opisaną w rozdz. XI SIWZ cz. C. 7. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych z udowodnieniem równoważności złożonej oferty obowiązek (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach