Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  REGON: 230296241
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lbg.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  NucleoSpin Plant II Mini Kit firmy Macherey Nagel - 4 opakowania(nr katalogowy producenta: 740770.250) lub równoważny. Opis równoważności: zestaw 250 kolumienek do izolacji DNA z tkanek i komórek roślinnych, nasion oleistych, grzybów, o następujących parametrach:- materiał wyjściowy < 100 mg tkanki roślinnej (mokrej)lub < 20 mg tkanki roślinnej (suchej);- objętość elucji - 2 x 50 µl;- pojemność wiązania - 50 µg; - czas izolacji – max. 35 min/izolację;- możliwość przechowywania (do jednego roku) całego zestawu w temperaturze pokojowej;- kolumienki filtracyjne i do izolacji oznakowane w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;- zestaw musi zawierać:o dwa alternatywne bufory do lizy, jeden oparty na metodzie SDS, drugi - CTAB;o bufor precypitacyjny;o bufor wiążący;o dwa uzupełniające się w działaniu bufory płuczące;o bufor elucyjny;o RNazę A w formie liofilizatu;o 250 filtrów kolumienkowych do klaryfikacji lizatu;o 250 kolumienek ze złożem krzemionkowym do izolacji DNA;o 500 probówek odbierających (2,0ml, bez wieczka);o podręcznik użytkownika w języku producenta (oryginalny) oraz w języku polskim lub angielskim- podręcznik użytkownika musi zawierać następujące treści:o informację producenta o pomyślnym przetestowaniu buforów do izolacji z nasion co najmniej jednego gatunku rośliny naczyniowej;o informację producenta o pomyślnym przetestowaniu buforówdo izolacji z co najmniej dwóch innych tkanek dowolnych roślin naczyniowych;o informację producenta o pomyślnym przetestowaniu buforu do izolacji DNA z grzybni;o skład i pH buforu do elucji;o informacje na temat obecności szkodliwych składników w buforach (zgodnie z międzynarodowym kodem „risk phrases”) oraz zalecanych środkach ostrożności (zgodnie z międzynarodowym kodem „safety phrases”);o szczegółowy protokół izolacji z użyciem buforu SDS;o szczegółowy protokół izolacji z użyciem buforu CTAB;o ramowe protokoły (na jednej stronie kartki, gotowe do umieszczenia przy stanowisku pracy) do izolacji z użyciem buforu SDS oraz z użyciem buforu CTAB;o protokół do izolacji DNA genomowego z grzybów;o listę problemów najczęściej występujących w czasie izolacji zestawem oraz zalecenia co do ich rozwiązania (tzw. „troubleshooting”);- jedno opakowanie pozwala na wykonanie 250 izolacji.Zestaw NucleoSpin Plant II 96 Core Kit -12 opakowań (nr katalogowy producenta: 740468.4) umożliwiający przeprowadzenie 4 x 96 izolacji DNA z tkanek i komórek roślinnych, grzybów, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem do izolacji epMotion 5075. Zestaw o następujących parametrach:- materiał objętościowy < 100 mg tkanki roślinnej (mokrej) lub < 20 mg tkanki roślinnej (suchej);- objętość elucji – 100-200 µl;- pojemność wiązania – 30 µl;- czas izolacji – ok. 1 godzina / 1 płytka 96-dołkowa(z wyłączeniem etapu lizy komórkowej);- możliwość przechowywania całego zestawu w temperaturze pokojowej;- zestaw musi zawierać:o dwa alternatywne bufory do lizy, jeden oparty na metodzie SDS, drugi – CTAB;o bufor precypitacyjny;o bufor wiążący;o dwa uzupełniające się w działaniu bufor płuczące;o bufor elucyjny;o RNazę A w formie liofilizatu;o zestaw płytek 96-dołkowych ze złożem krzemionkowym do wiązania DNA;- podręcznik użytkowania oryginalny (producenta) oraz w języku polskim.Warunki dodatkowe:a. Dostawa jednorazowa;b. Ze względu na czaso- i kosztochłonne procedury optymalizacyjne stacji izolacyjnej epMotion 5075 oraz konieczność zapewnienia powtarzalności wyników i ciągłości prac Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla NucleoSpin Plant II 96 Core Kit.Zestaw QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) (numer katalogowy producenta: 206145).Zestaw zawierający następujące składniki w ilościach pozwalających na przeprowadzenie 1000 reakcji PCR w objętości 50ul:- 1 x 25 ml QIAGEN Multiplex PCR Master Mix zapewniający osiągnięcie stężenia 3mM MgCl2 w mieszaninie reakcyjnej;- Q-Solution 5x stężony, 1x10,0ml;- RNAse-Free Water 1x20ml;- zawiera polimerazę Taq niewykazującą aktywności w temperaturze pokojowej (HotStarTaq DNA);- mieszanina buforowana układem KCl i (NH4)2SO4;- możliwość zamrożenia zestawu w celu wydłużenia jego przydatności do użycia;- zestaw kompletny, tj. zawiera wszystkie reagenty niezbędne do przeprowadzenia PCR po dodaniu markerów i matrycy (HotStarTaq® DNA Polymerase, Multiplex PCR Buffer, dNTP Mix);- użycie zestawu pozwala na wykonywanie PCR w multipleksach bez konieczności wcześniejszej optymalizacji - 4 opakowania.Warunki dodatkowe:a. Dostawa w dwóch transzach;b. Ze względu na czaso- i kosztochłonne procedury optymalizacyjne reakcji multipleks PCR oraz konieczność zapewnienia powtarzalności wyników i ciągłości prac Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.1.Polimer POP-7 Polymer for 3500/3500xL (nr kat. producenta: A26073): - polimer umożliwiający przeprowadzenie elektroforezy kapilarnej w kapilarach o długości 36 cm lub 50 cm, podczas sekwencjonowania DNA oraz analizy fragmentów DNA w analizatorze genetycznym 3500 Genetic Analyzer;- opakowanie rozpoznawalne przez system monitorowania czasu pracyi daty ważności odczynników (RFID – ang. Radio Frequency Identification);- objętość opakowania pozwala na rozdział min. 96 prób 6 opakowań.2. Hi-Di Formamide (numer katalogowy producenta: 4311320):- wysoce dejonizowany formamid przeznaczony do przeprowadzania elektroforezy kapilarnej w analizatorach genetycznych Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems®, obecnie Life Technologies, rok produkcji 2007), długość kapilary 36 cm i 50 cm;- pojemność opakowania 25 ml. - 2 opakowania.3. GeneScan 600 LIZ Dye Size Standard (nr kat producenta: 4366589):- standard wielkości, który może być wykorzystany w analizatorze genetycznym Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer oraz Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer; długość kapilary 36 cm i 50 cm;- pojemność opakowania wystarczająca do przeprowadzenia 800 rozdziałów; standard wielkości zawiera 36 wyznakowanych fragmentów o następujących długościach [pz]: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, 600 - 12 opakowań.4. GeneScan 600 LIZ Dye Size Standard v.2.0 (nr kat producenta: 4408399):- standard wielkości, który może być wykorzystany w analizatorze genetycznym Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer oraz Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer; długość kapilary 36 cm i 50 cm;- pojemność opakowania wystarczająca do przeprowadzenia 800 rozdziałów; standard wielkości zawiera 36 wyznakowanych fragmentów o następujących długościach [pz]: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, 600.;- ulepszona powtarzalność oraz zmniejszenie dysproporcji w wysokości poszczególnych pików przy zachowaniu analogii rozdziału względem GeneScan 600 LIZ Dye Size Standard - 1 opakowanie.5. BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (nr kat producenta: 4337455) do wysokoprzepustowego sekwencjonowania;- do matryc bogatych w pary GC;- do namnażania długich fragmentów DNA;- 1 × 800µl fiolka BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix;- 1 fiolka M13 (-21) Primer;- 1 fiolka pGEM Control DNA;- 2 × 1 ml fiolki of 5X Sequencing Buffer;- możliwość przechowywania zestawu w zamrożeniu (-30°C do -15°C);- możliwość użycia w stosowanych w laboratorium protokołach bez konieczności optymalizacji;- zawartość jednego opakowania umożliwia przeprowadzenie 100 reakcji - 1 opakowanie.6. DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5) (nr kat producenta: 4345833).Zestaw Matrix Standard Kit służy do kalibracji spektralnej wymaganej podczas analizy fragmentów DNA znakowanych 6-FAM™, VIC™, NED™, PET™ i LIZ™ na sekwenatorze Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, długość kapilary 36 cm i 50 cm. Pojemność opakowania wystarczająca do przeprowadzenia 8 reakcji -1 opakowanie.7.DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D) (nr kat producenta: 4345827). Zestaw Matrix Standard Kit służy do kalibracji spektralnej wymaganej podczas analizy fragmentów DNA znakowanych 6-FAM™, HEX™, NED™, and ROX™ na sekwenatorze Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, długość kapilary 36 cm i 50 cm. Pojemność opakowania wystarczająca do przeprowadzenia 8 reakcji - 1 opakowanie.8. Sequencing Standard, BigDye Terminator v3.1, for 3500/SeqStudio Flex(nr katalogowy producenta: 4404312). Zestaw zawiera 4 fiolki z liofilizowanymi fragmentami DNA o długości 1200 bp, oznaczonej sekwencji, znakowanymi BigDye Terminator v3.1 w ilości pozwalającej na przeprowadzenie kalibracji spektralnej Z i elektroforezy testowej w sekwenatorach 3500 Applied Biosystems - 1 opakowanie.Warunki dodatkowe:a. Dostawa w dwóch transzach;b. Ze względu na konieczność zapewnienia powtarzalności wyników i ciągłości prac Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.Barwnik Midori Green. - do wizualizacji procesu rozdziału w elektroforezie żelowej;- stanowi alternatywą dla bromku etydyny;- równie czuły jak bromek etydyny;- niekancerogenny; - emitują zielone światło po związaniu z DNA lub RNA;- kompatybilny z urządzeniami wizualizującymi, pracującymi w UV; - odpady nietoksyczne, usuwane do sieci kanalizacyjnej;- w zestawie znajduje się 5x - 6x stężony bufor obciążający, co umożliwia dodawanie bezpośrednio do próbki;- 1 akowanie zawiera 1 ml barwnika.Marker masy do elektroforezy żelowej. Opis:- mieszanina co najmniej 8 oczyszczonych fragmentów DNA o znanych długościach, w zakresie nie mniejszym niż 100 – 2000 bp, w tym co najmniej jeden fragment w zakresie 1500 – 1600 bp; - gotowy do użycia, zwierający barwnik, np. purpurowy;- zawiera co najmniej 1 prążek referencyjny (np. 500/517, 1000 pz);- zawiera 1 ml 5x - 6x stężonej mieszaniny Gel Loading Dye;- odpowiedni do rozdziału w żelach agarozowych;- wizualizacja UV;- umożliwia ocenę ilościową preparatów DNA;- 1 opakowanie pozwala na przeprowadzenie co najmniej. 100 rozdziałów - 1 opakowanie.Warunki dodatkowe:a. Dostawa jednorazowa.Sacharoza do przygotowania pożywek do hodowli in vitro materiału biologicznego - 10 opakowań- CZDA;- wzór smaryczny: C12H22O11;- stan fizyczny: kryształy lub biały proszek;- kolor: bezbarwny;- CAS: 57-50-1;- rozpuszczalny w wodzie;- pojemność opakowania 1,0 kg.Kwas L-askorbinowy - 1 opakowanie. Opis:- CZDA;- CAS: 50-81-7;- wzór sum.: C6H8O6;- wygląd zewnętrzny: biały lub prawie biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy ciemniejące na świetle;- zawartość: min. 99,0 max. 100,0;- pojemność 1 opakowania 25 g.Kwas pantotenowy, sól wapniowa 1 opakowanie. Opis:- synonim: witamina B5;- wzór: C18H32CaN2O10;- CAS: 137-08-6;- masa molowa: 476.54 g/mol;- czystość nie gorsza niż CZ;- 1 opakowanie zawiera 25 g.Alginian sodu (kwas alginowy, sól sodowa) - 1 opakowanie, nr katalogowy Pol-aura PA-03-7494-E#100G lub równoważny. Równoważność polega na zachowaniu następujących parametrów:- postać: biały lub prawie biały proszek lub beżowy proszek;- wysoka lepkość: 450 - 550 cP (1% w wodzie);- czystość ≥ 99,0%;- CAS 9005-38-3;- 1 opakowanie zawiera 100 g.Warunki dodatkowe:a. Dostawa jednorazowa;b. Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.Peroxide Assay Kit (nr kat. Sigma MAK311) - 1 opakowanie. Opis:- zestaw do kolorymetrycznego pomiaru stężenia nadtlenku wodoru (H2O2);- nie wymaga specjalnego przygotowywania badanej tkanki;- zestaw składa się z dwóch odczynników i standardu;- wystarczający na przeprowadzenie 250 testów;- działanie oparte na reakcji chromogennej Fe3+- oranż ksylenolowy;- detekcja kolorymetryczna dla 585 nm (tworzenie purpurowych kompleksów);- stężenie produktu jest proporcjonalne do stężenia nadtlenku wodoru w badanej próbce, przy czym 1 μM H2O2 odpowiada 34 ng/mL lub 34 ppm;- zakres detekcji: 0.2–30 μM (7–1,020 ng/mL) H2O2 w formacie 96 dołkowym.Warunki dodatkowe:a. Ze względu na konieczność zapewnienia powtarzalności wyników i ciągłości prac Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture - 10 opakowań. Opis:- synonim: WPM;- mieszanina podstawowa soli do hodowli roślin drzewiastych;- postać: proszek;- pojemność 1 opakowania wystarczająca na sporządzenie 1 l pożywki;- nie gorszy niż: M6774-1L, Sigma Aldrich.Warunki dodatkowe:a. Ze względu na konieczność zapewnienia powtarzalności wyników i ciągłości prac Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.b. Dostawa jednorazowa.Alkohol etylowy 96% - 12 opakowań. Opis:- CAS: 64-17-5;- wzór sum.: C2H5OH;- postać: bezbarwna, klarowna ciecz;- masa molowa: 46,07 g/mol;- czystość: CZDA;- do sterylizacji materiału biologicznego, powierzchni laboratoryjnych, oraz jako składnik buforów izolacyjnych;- opakowanie: 0,5 l.Warunki dodatkowe:a. Dostawa jednorazowa;b. Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach