Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757131048 , fax. 757131754
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 757131048, fax. 757131754
  REGON: 230296241
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lbg.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań przez Zamawiającego. 1. 2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek (C19H15N4Cl) cz.d.a. • Wzór chemiczny: C19H15N4CI;• Forma: ciało stałe;• Kolor: biały do żółtawego;• Temperatura topnienia: rozkład w 243°C;• Ciężar nasypowy: około 230kg m3;• Rozpuszczalność w wodzie: około 150g l (25°C);• Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol -350g l (20°C);• Termin ważności min. 2 lata; • Pojemność opakowania: 10 g. szt. 302. Kwas giberelinowy • Wzór sum: (GA3) C19H22O6;• CAS: 77-06-5;• Składnik pożywek mineralnych;• Termin ważności min. 2 lata; • Pojemność 1 opakowania 5 g. szt. 23. Bufor do pH-metru pH 4,01 • Bufor techniczny pH 4,01;• Termin ważności min. 1 rok; • Pojemność: 250 ml. szt. 24. Bufor do pH-metru pH 7,00 • Bufor techniczny pH 7,00;• Termin ważności min. 1 rok; • Pojemność: 250 ml. szt. 55. Bufor do pH-metrupH 9,21 • Bufor techniczny pH 9,21;• Termin ważności min. 1 rok; • Pojemność: 250 ml. szt. 26. Elektrolit KCl 3 mol l • Elektrolit KCl 3 mol l; • Termin ważności min. 1 rok;• Pojemność: 250 ml. szt. 27. Wzorzec konduktometryczny1,41 mS cm • KCl 0,01 mol l, o przewodności 1,41 mS cm (141 mS m);• Termin ważności min. 1 rok; • Pojemność: 100 ml. szt. 58. Wzorzec konduktometryczny147 μS cm • KCl 0,001 mol l, o przewodności 147 μS cm (14,7 mS m);• Termin ważności min. 1 rok; • Pojemność: 100 ml. szt. 59. Wzorzec konduktometryczny84 μS cm • Wzorzec konduktometryczny; o przewodności 84 μS cm (25˚C; KCl);• Termin ważności min. 1 rok;• Pojemność: 100 ml. szt. 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach