Przetargi.pl
Dostawa obrabiarki CNC do obróbki drewna wraz z oprzyrządowaniem, w ramach projektu Zawodowe horyzonty 5, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 44
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 37 15 840 , fax. 052 37 12 702
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica
  ul. Toruńska 44 44
  85-023 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 37 15 840, fax. 052 37 12 702
  REGON: 00018189800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsd.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednosta oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obrabiarki CNC do obróbki drewna wraz z oprzyrządowaniem, w ramach projektu Zawodowe horyzonty 5, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obrabiarki CNC do obróbki drewna wraz z oprzyrządowaniem, w ramach projektu Zawodowe horyzonty 5, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku do siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 426120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach