Przetargi.pl
Dostawa oboju dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Zacisze
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 554 017 , fax. 327 857 911
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  ul. Zacisze 3
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 554 017, fax. 327 857 911
  REGON: 27576000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oboju dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego instrumentu muzycznego tj. oboju, o parametrach opisanych w pkt 2 poniżej (3.2. SIWZ). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę instrumentu klasy mistrzowskiej, spełniającego poniższe parametry: 2.1. model solistyczny, 2.2. półautomat, 2.3. klapy ręcznie kute oraz srebrzone, 2.4. korpus instrumentu z drewna Grenadille, 2.5. strojony na wysokość 442 herzów 3. Gwarancja 12 miesięcy. 4. W cenie instrumentu należy uwzględnić również futerał oraz pokrowiec 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37314200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i 0/100), zgodnie z pkt. 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną