Przetargi.pl
dostawa obłożeń pola operacyjnego i bielizny operacyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mossego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4445523 w. 220 , fax. 614 445 720
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Mossego 17
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4445523 w. 220, fax. 614 445 720
  REGON: 31776000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa obłożeń pola operacyjnego i bielizny operacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa obłożeń pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać próbek, opisów, fotografii, kart produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach