Przetargi.pl
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD-II

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221 898
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  Aleja Wojska Polskiego 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221 898
  REGON: 29246800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD-II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 powinien spełniać następujące wymagania: 1) pakowane w kasecie zbiorczej, 2) nożyki będą wykorzystywane w zgrzewarkach typu: TSCD-II i są z nimi kompatybilne; 3) posiada certyfikat dopuszczający poszczególne serie nożyków do stosowania; 4) posiada instrukcję w języku polskim; 5) termin ważności co najmniej 12 m-cy licząc od daty dostawy; 6) dokumentacja: Oświadczenie wytwórcy o klasyfikacji wyrobu. 2. Gwarancja: Wykonawca udzieli co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę. 2. Wysokość wymaganego wadium wynosi: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych). 3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek, znak sprawy: 2/ZP/2019” 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 10 1130 1176 0022 2126 9820 0001. 5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą(w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy pod którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ (wykonawca składa wraz z ofertą). 6. Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą specyfikacji technicznych/kart produktu/kart katalogowych dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach