Przetargi.pl
Dostawa nowych, plastikowych pojemników MGB o pojemności 1100l.

Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Lokalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 198 427
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
  ul. Lokalna 11
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 322 198 427
  REGON: 27385470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych, plastikowych pojemników MGB o pojemności 1100l.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Nowe plastikowe pojemniki MGB o pojemności 1100l w kolorze żółtym, służące do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metalu – 250 szt. Dane techniczne pojemników: • Głębokość: 1070 mm ± 20 mm • Szerokość: 1260 mm ± 100 mm • Wysokość: 1070 mm ± 1400 mm ± 30 mm Wymagania dla pojemnika:  nowy,  pojemność 1100 l,  odporny na zmiany temperatury i działanie czynników zewnętrznych,  wyposażony w 4 kółka jezdne, z czego co najmniej 2 kółka muszą być wyposażone w hamulce,  wyposażony w klapę w kolorze pojemnika z 2 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi gumową rozetą,  kompletne, spełniające funkcję do jakich są przystosowane,  zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840),  spełnia normę DIN dla rozładunku grzebieniowego,  wyposażony w trzpienie (uchwyty boczne),  usztywnione dno pojemnika,  materiał odporny na mróz i promieniowanie UV,  przystosowanie do selektywnej zbiórki odpadów. B. Nowe plastikowe pojemniki MGB o pojemności 1100l w kolorze niebieskim, służące do gromadzenia odpadów z papieru i tektury – 150 szt. Dane techniczne pojemników: • Głębokość: 1070 mm ± 20 mm • Szerokość: 1260 mm ± 100 mm • Wysokość: 1070 mm ± 1400 mm ± 30 mm Wymagania:  nowy,  pojemność 1100 l,  odporny na zmiany temperatury i działanie czynników zewnętrznych,  wyposażony w 4 kółka jezdne, z czego co najmniej 2 kółka muszą być wyposażone w hamulce,  wyposażony w klapę w kolorze pojemnika z 1 otworem wrzutowym wykonanym w klapie i zabezpieczonym daszkiem,  kompletne, spełniające funkcję do jakich są przystosowane,  zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840),  spełnia normę DIN dla rozładunku grzebieniowego,  wyposażony w trzpienie (uchwyty boczne),  usztywnione dno pojemnika,  materiał odporny na mróz i promieniowanie UV,  przystosowanie do selektywnej zbiórki odpadów. C. Nowe plastikowe pojemniki MGB o pojemności 1100l w kolorze zielonym, służące do gromadzenia odpadów ze szkła – 100 szt. Dane techniczne pojemników: • Głębokość: 1070 mm ± 20 mm • Szerokość: 1260 mm ± 100 mm • Wysokość: 1070 mm ± 1400 mm ± 30 mm Wymagania:  nowy,  pojemność 1100 l,  odporny na zmiany temperatury i działanie czynników zewnętrznych,  wyposażony w 4 kółka jezdne, z czego co najmniej 2 kółka muszą być wyposażone w hamulce,  wyposażony w klapę w kolorze pojemnika z 2 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi gumową rozetą,  kompletne, spełniające funkcję do jakich są przystosowane,  zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840),  spełnia normę DIN dla rozładunku grzebieniowego,  wyposażony w trzpienie (uchwyty boczne),  usztywnione dno pojemnika,  materiał odporny na mróz i promieniowanie UV,  przystosowanie do selektywnej zbiórki odpadów. D. Warunki Gwarancji: Wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego: 24 miesiące od daty podpisania umowy. E. Termin realizacji dostaw: Kompletne pojemniki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. F. Miejsce realizacji: Master Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy. Koszt transportu pojemników należy uwzględnić w cenie oferty. G. Termin płatności: Do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 7.000,00 zł. (siedem tysięcy złotych) - wadium należy wnieść do ostatecznego terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. a) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska Nr: 66154011282001704349770004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1. dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2. gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych okoliczności, 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Master - Odpady i Energia Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 15. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5.) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a) formularz oferty W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. odpowiednie pełnomocnictwa Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. c)dokumentacje techniczną oferowanych kontenerów potwierdzającą zgodność z wymogami określonymi w SIWZ. d )dowód wpłaty wadium 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach