Przetargi.pl
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Jakuba Bornusa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 644 03 00, , fax. 55 644 03 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Jakuba Bornusa
  ul. Moniuszki 5
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 644 03 00, , fax. 55 644 03 01
  REGON: 17074799700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabranieow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ilości 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie. Szczegółową specyfikację techniczną opisano w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku Nr 3 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach