Przetargi.pl
Dostawa nowego samochodu ciężarowego z przyczepą przystosowanego do przeprowadzania egzaminów na kategorię C i C+E prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-233 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 580 388 , fax. 774 029 209
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Oleska 127
  45-233 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 580 388, fax. 774 029 209
  REGON: 53217797900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorzadowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego samochodu ciężarowego z przyczepą przystosowanego do przeprowadzania egzaminów na kategorię C i C+E prawa jazdy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu nowego samochodu ciężarowego z przyczepą przystosowanego do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej siwz oraz w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określono w punkcie 3.2 specyfikacji. Wymagane parametry techniczne, oznaczenie, wyposażenie oraz warunki dodatkowe samochodu ciężarowego i przyczepy przeznaczonych do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii C i C+E muszą być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r.w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.), ustawą Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34133000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach