Przetargi.pl
Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego (mikrobus) 9 miejscowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

STOWARZYSZENIE "ECCE HOMO W STRZELNIE" ogłasza przetarg

 • Adres: 88-320 Strzelno, ul. Kościelna 12 lokal 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 601 813 783
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE "ECCE HOMO W STRZELNIE"
  ul. Kościelna 12 lokal 1
  88-320 Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 601 813 783
  REGON: 363552652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eccehomostrzelno.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego fabrycznie samochodu osobowego (mikrobus) 9 miejscowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2022) samochodu osobowego (mikrobus) 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. w zakresie i na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami w tym, w Załączniku nr 2 do SWZ, pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 (jedno) zamówienie w przedmiocie dostawy samochodu osobowego 9 miejscowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach