Przetargi.pl
Dostawa nowego aparatu USG

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBREJ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, 545
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBREJ
  545
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  REGON: 491981440
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/spzpozwdobrej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego aparatu USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego aparatu USG. Sprzęt musi spełniać wymagania ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania ich przez pracowników i pacjentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno - użytkowych zawiera załącznik do SWZ. Zaoferowane urządzenie, musi być fabrycznie nowe, wyprodukowany w 2023 r. Nie dopuszcza się oferowania urządzeń rekondycjonowanych oraz urządzeń demonstracyjnych. Urządzenia muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie, uruchomienie oraz udzielenie instruktarzu w zakresie obsługi urządzenia medycznego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym program szkolenia personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia medyczne muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane ustawami o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat i deklarację zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych jeżeli dotyczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady określające sposób realizacji zamówienia, warunki gwarancji, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we w specyfikacji warunków zamówienia i wzorze umowy będącej jej częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach