Przetargi.pl
Dostawa nawozów w 2015 r.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi ogłasza przetarg

 • Adres: 28-350 Słupia, Słupia 256
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3816003 , fax. 41 3816003
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi
  Słupia 256 256
  28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3816003, fax. 41 3816003
  REGON: 30163140800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oddział terenowy Agencji Wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nawozów w 2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) 8-15% MgO i 32-42% CaO lub zamienniki spełniające kryteria składu %, funkcjonalności i przydatności - 160 ton - dostawa luzem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244400000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupia.coboru.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach