Przetargi.pl
Dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni metrologii

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-472 Białystok, Ciepła
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855 , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
  Ciepła 32
  15-472 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni metrologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni metrologii na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać sprzęt Zamawiający określił w specyfikacji technicznej narzędzi i urządzeń w kolumnie nr I „Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane parametry wartości minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia”, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 5. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostawy. 6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach