Przetargi.pl
DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, AKCESORIÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, AKCESORIÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, akcesorió w wielorazowych (z odbiorem zużytych), dostawa siatek, preparatów do dezynfekcji, obuwia operacyjnego, z przeznaczeniem na Blok Operacyjny, zlokalizowany przy ul. Lubartowskiej 81 oraz Blok Operacyjny, zlokalizowany przy ul. Herberta 21, stanowiących 12 odrębnych zadań, tj.: Zadanie nr 1 - Dostawa narzędzi i akcesorió w do aparatury producenta STORZ, Zadanie nr 2 - Dostawa instrumentarium do zabiegów ginekologicznych, Zadanie nr 3 - Dostawa instrumentarium z wyposażeniem ginekologicznym, Zadanie nr 4 - Dostawa narzędzi i akcesorió w do zabiegów artroskopowych, Zadanie nr 5 - Dostawa narzędzi i akcesorió w do diatermii producenta Erbe/ Emed, Zadanie nr 6 - Dostawa różnych akcesoriów, Zadanie nr 7 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin brzusznych, Zadanie nr 8 - Dostawa preparatu do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością zastosowania do inkubatorów, Zadanie nr 9 - Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji utensylii szpitalnych, Zadanie nr 10 - Dostawa preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych ETD, Zadanie nr 11 - Dostawa światłowodu do resektoskopu bipolarnego Olympus, Zadanie nr 12 - Dostawa obuwia operacyjnego. 3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.1.3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu, używania i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 21 ze zm.), z opisem, etykietą, instrukcją użytkowania w każdym opakowaniu, w języku polskim, a obuwie operacyjne spełniało zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dla środków ochrony indywidualnej. 3.2.2. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 7 musi być pakowany w sterylne opakowania. 3.2.3. Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 3 lata w zadaniu nr 7, a w przypadku zadania nr 8-10 - minimum 1 rok, liczony od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.4) niniejszej SIWZ. 3.2.4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia, był fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w roku 2018 r., nierekondycjonowany, nie powystawowy. 3.3. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Przedmiot zamówienia, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ – dot. zad. nr 1-9, a w przypadku zad. nr 10-12, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy jednorazowo w do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku. 3.3.2 Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia z oznaczeniem fabrycznym i innym, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 3.3.3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę, na której umieszczane będą informacje: nazwa przedmiotu dostawy, ilość, cena netto i brutto, podatek VAT, data dostawy, numer umowy i/lub seria, termin ważności (dot. zad. nr 1-9). 3.3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem. 3.3.5. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3.6. Transport produktu (do Zamawiającego), zapewnia Wykonawca, środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu dla wyrobu medycznego. 3.3.7. Podana w załączniku ilość asortymentu ma charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości zapotrzebowanego, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze – dot. zad. nr 1-9. 3.3.8. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania. 3.4. Istotne wymagania dotyczące okresu gwarancji: 3.4.1. Wymagany minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy (potwierdzonej pisemnym protokołem odbioru), nie krótszy niż 12 miesiące, zgodnie z minimalnym okresem podanym w ppkt. 11.1) SIWZ. Oferowany termin stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.4) niniejszej SIWZ, dla zad. nr 1-6,11,12. 3.4.2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 3.4.3. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie – potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy (Zał. nr 1 do SIWZ) – dot. zad. nr 1-3,5,11. 3.5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 3.6. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. 3.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach