Przetargi.pl
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – powtórka

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Miodowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  Miodowa 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  REGON: 000306733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ncm.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla potrzeb kuchni Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - powtórka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach