Przetargi.pl
Dostawa myjek i suszarek do masek aparatów oddechowych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8215261 , fax. 061 8215566
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3 3
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8215261, fax. 061 8215566
  REGON: 00068449300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa myjek i suszarek do masek aparatów oddechowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa : w części A postępowania - 7 szt. myjek do masek pełnotwarzowych aparatów oddechowych, w części B postępowania - 7 szt. suszarek do masek pełnotwarzowych aparatów oddechowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 427162000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie: dla Części A - 2.500,00 PLN, dla Części B - 2.500,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psp.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach