Przetargi.pl
Dostawa multimetru cyfrowego 8? dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5128100 , fax. 022 5128625
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5128100, fax. 022 5128625
  REGON: 00013262900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa multimetru cyfrowego 8? dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa multimetru cyfrowego 8? dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją ilościową, oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa opis przedmiotu zamówienia który jest załącznikiem nr A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku nr A do SIWZ, na potwierdzenie czego musi załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, karty informacyjne) w języku angielskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385520009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone jest bez obowiązku wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itl.waw.pl; http://bip.itl.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach