Przetargi.pl
Dostawa MSC-6000 Multi-Spin.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 28848400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa MSC-6000 Multi-Spin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa MSC-6000 Multi-Spin. Zakup celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach