Przetargi.pl
DOSTAWA MROŻONEK dla ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Zamkowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 33 886 , fax. 59 83 33 880
 • Data zamieszczenia: 2020-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Zamkowa 17
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 33 886, fax. 59 83 33 880
  REGON: 22052494500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MROŻONEK dla ZAZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mrożonek dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem. Przedmiot zamówienia został określony w Formularzu cenowym - załącznik nr 1A do niniejszej siwz i obejmuje między innymi artykuły: ryby świeże i mrożone, wędzone, marynowane, w galarecie, konserwy rybne, warzywa, owoce, frytki, uszka ,lody, ciasto francuskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełnione i podpisane Formularz ofertowy i cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 i 1A wypełniony zgodnie z instrukcją Zamawiającego (patrz: dział III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3.4 Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów załącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach